Kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021

Napísal admin 7. maj. 2020 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

Kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021

Kritéria prijímacie skúšky – pdf verzia

 

 

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy

 

 Študijné 4-ročné odbory

 

Do 4-ročných odborov možno prijať:

6442 K obchodný pracovník                                                                20 žiakov

6444 K čašník, servírka                                                                       8 žiakov

6446 K kozmetik                                                                                 10 žiakov

2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín                   20 žiakov

3447 K grafik digitálnych médií                                                        18 žiakov

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. okrem známky 5 – nedostatočnýnasledovne, kde:

x1 – je známka z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka príslušného predmetu

x2 - je známka z polročnej klasifikácie z 9. ročníka príslušného predmetu

1.1 Dva povinné predmety:

Slovenský jazyk a literatúra : počet bodov = 5.(4 – x1).(4 – x2)

Matematika:počet bodov = 5.(4 – x1).(4 – x2)

1.2 Profilový predmet:

Slovenský jazyk a literatúra : počet bodov = 3.(4 – x1).(4 – x2)

Matematika:počet bodov = 3.(4 – x1).(4 – x2)

Chémia: počet bodov = 3.(4 – x1).(4 – x2) – pre študijný odbor 2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

1.3.Doplnkový predmet:

Informatika a informatická výchova:  počet bodov = 2.(4 – x1).(4 – x2)

 

 

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3 ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu bodov.

3.1 Predmetová olympiáda

Ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde, pridelí sa žiakovi 10 bodov.

3.2 Vlastné kritérium

Zohľadnenie priemerného prospechu podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka:

100 – priemerný prospech 8. ročník * 10 – priemerný prospech 8. ročník * 10

 

Meno a priezvisko žiaka

Známka

za 2. polrok

 8. ročník

Známka

za 1. polrok

 9. ročník

Vzorec

Pridelené body

SJL

 

 

5.(4 – x1).(4 – x2)

 

MAT

 

 

5.(4 – x1).(4 – x2)

 

SJL

 

 

3.(4 – x1).(4 – x2)

 

CHE/MAT

 

 

3.(4 – x1).(4 – x2)

 

Informatika a informatická výchova

 

 

2.(4 – x1).(4 – x2)

 

olympiáda

 

 

 

max 10

Priemerný prospech

pr 8

pr 9

100-pr8*10– pr9*10

 

Výborný prospech v 6., 7., 8. ročníku

max 5+5+5

Celkový počet bodov

 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

 

Učebné 3-ročné odbory

 

Do 3-ročných odborov možno prijať:

6489 H hostinský                                                              10 žiakov

6456 H kaderník                                                               10 žiakov

2964 H cukrár                                                                   10 žiakov

6445 H kuchár                                                                    9 žiakov

Žiaci budú prijatí na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. – 9. ročníku. V prípade rovnakých výsledkov, rozhodne priemerný prospech zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v 6. – 9. ročníku.

 

Učebné 2-ročné odbory

 

Do 2-ročných odborov možno prijať:

2982 F potravinárska výroba                          30 žiakov

Žiaci sú prijatí bez prijímacej skúšky.

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

Kritéria prijímacích skúšok boli prerokované na pedagogickej rade 6.5.2020.

 

 

Vo Vranove nad Topľou  6. 5. 2020

 

 

                                                                                          .......................................................

                                                                                          Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ školy

 

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)