šk.rok 2018/2019:

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach:

 

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a hospodárení:

 

Správy o činnostiach predmetových komisií za šk. rok 2018/2019:

Správa PK spoločensko-vedných predmetov za1. polrok 2018–2019

Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov za 1. polrok 2018–2019

Správa o činnosti PK predmetov potravinárskeho zamerania za 1. polrok 2018–2019

Správa PK odborných predmetov charakteru služieb za 1.polrok 2018–2019

Správa predmetovej komisie prírodovedných predmetov za 1. polrok 2018–2019

šk.rok 2017/2018:

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach:

 

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a hospodárení:

 

Správy o činnostiach predmetových komisií za šk. rok 2017/2018:

Správa o práci výchovného poradcu v školskom roku 2017–2018

Správa o práci koordinátora pre kariérovú výchovu v školskom roku 2017–2018

Správa o práci koordinátora v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti žiackej školskej rady v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK výtvarných predmetovv školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK TSV v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK služieb v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK SJL v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK prírodovedných predmetov v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK potravinárskych predmetov v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK jazyk a komunikácia v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK ekonomických predmetov v školskom roku 2017–2018

Správa o činnosti PK cudzích jazykov v školskom roku 2017–2018


Správy o činnostiach predmetových komisií za 1.polrok 2017/2018:

 SPRÁVA PK – Jazyk a komunikácia – človek a spoločnosť

SPRÁVA PK SVP – Jazyk a komunikácia

Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov

Vyhodnotenie práce PK CUJ

Správa PK prírodovedných predmetov

Správa PK odborných ekonomických predmetov

Správa o činnosti PK predmetov potravinárskeho zamerania

Správa o činnosti PK OP charakteru služieb

Správa predmetovej komisie Zdravie a pohyb

Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov

 

Správy o činnostiach výchovného poradcu a koordinátorov za 1.polrok 2016/2017:

Koordinátor pre kariérovú výchovu – správa o činnosti v 1. polroku šk

SPRÁVA o práci výchovného poradcu za 1.polrok

Správa koordinátora 

 

 

šk.rok 2016/2017:

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach:

 

 

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a hospodárení:

 Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 1. polrok 2016–2017

ZHODNOTENIE PRÁCE V 1. POLROKU ŠK. ROKU 2016–17 NA PRACOVISKÁCH ODBORNÉHO VÝCVIKU

Rozbor hospodárenia SOŠ za rok 2016

 

 

Správy o činnostiach predmetových komisií za 1.polrok 2016/2017:

Vyhodnotenie práce PK CUJ za 1.polr.2016–2017

SPRÁVA PK SVP – Jazyk a komunikácia za I. polrok školského roka 20162017

Správa PK služieb 1.polrok 2016–2017

Správa PK PP – 1. polrok 16,17

Správa PK EOP za 1. polrok 2016–17

SPRÁVA PK –1. polrok 2017

Správa PK Zdravie a pohyb – 1.polrok 2016–2017

Správa o činnosti PK predmetov potravinárskeho zamerania

Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov
 

Správy o činnostiach výchovného poradcu a koordinátorov za 1.polrok 2016/2017:

Správa o činnosti KP 1. polr. 2016–2017

Krúžková činnosť PV I.polrok

Správa koordinátora Výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 1.polrok škol. roka 2016–2017

SPRÁVA O ČINNOSTI ŽŠR za šk.r. 2016–2017 I. polrokSpráva VP 1. polrok 2016–2017

Správa VP 1. polrok 2016–2017
šk.rok 2015/2016:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

 

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a hospodárení:

 Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 1. polrok 2015–2016

ZHODNOTENIE PRÁCE V 1. POLROKU ŠK. ROKU 2015–16 NA PRACOVISKÁCH ODBORNÉHO VÝCVIKU

Správy o činnostiach predmetových komisií za 1.polrok 2015/2016:

 Správa o činnosti PK Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK Jazyk a komunikácia – cudzie jazyky za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK Jazyk a komunikácia – človek a spoločnosť za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK Matematika a práca s informáciami za 1.polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK odborných predmetov ekonomického zamerania za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK odborných predmetov charakteru služieb za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK odborných predmetov potravinárskeho zamerania za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK odborných predmetov výtvarného zamerania za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti PK Zdravie a pohyb za 1. polrok 2015–2016

Správa o činnosti predmetovej komisie na odbornom výcviku pre potravinárske odbory

Správy o činnostiach výchovného poradcu a koordinátorov za 1.polrok 2015/2016:

Správa výchovného poradcu

Koordinátor pre kariérovú výchovu- správa o činnosti

VÝSLEDKY ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2015–2016 úsek PV

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)