oznam:  2. kolo PS do študijných odborov sa uskutoční 21. júna 2016 v budove SOŠ.
Začiatok je o 8.00 hod. v učebni 7/1. - KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 2. kolo – 21 jún 2016


KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

Prijímacie skúšky do študijných a učebných odborov 1. ročníka  pre školský rok 2016/ 2017

  sa uskutočnia : 

 1. termín          9. máj 2016 Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov 1. kolo – 9.máj 2016

  2. termín      12. máj 2016 

Do 4 – ročných študijných odborov možno prijať : 

6442 K obchodný pracovník               11 žiakov

6446 K kozmetik                                10 žiakov

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov  a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát : 10 minút

Časový limit pre test :     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Časový limit :                  60 minút 

Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 6. – 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že

-       za priemer 1,00 – 100 bodov

-  za priemer 4,00 – 0 bodov

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

V prípade rovnakých výsledkov rozhodne vyššia úspešnosť žiakov v Testovaní 9–2016. 

Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ, dosiahol v každom predmete testovania samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 


Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2016/2017 v odboroch: 

6489 H                       hostinský                                16 žiakov

6445 H                       kuchár                                    11 žiakov

6456 H                       kaderník                                 15 žiakov

2964 H                       cukrár                                     20 žiakov 

           Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. – 9. ročníku ZŠ. V prípade rovnakých výsledkov o prijatí rozhodnú výsledky dosiahnuté v Testovaní 9–2016. 

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  3. 3. 2016.

                                                                       Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                             riaditeľ                         

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)