Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

 

 

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou

 

 KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

 

Prijímacie skúšky do ostatných študijných a učebných odborov vzdelávania 1. ročníka  pre školský rok 2019/2020

  sa uskutočnia:

  1. termín       13. máj 2019

  2. termín       16. máj 2019

 

Do 4 – ročných študijných odborov možno prijať:

 

6442 K obchodný pracovník                                                 14žiakov

6446 K kozmetik                                                                   10 žiakov

6444 K čašník                                                                          9 žiakov

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín         13 žiakov

 

Prijímacie skúšky pre odbory:

6442 K obchodný pracovník                                                

6446 K kozmetik                                                                  

6444 K čašník                                                                       

sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov, spolu za 50 bodov.

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Časový limit:                  45 minút

 

Prijímacie skúšky pre odbor 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  sa budú konať  zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

 

Obsahom prijímacích skúšok z chémie bude test za 50 bodov.

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Časový limit:                  45 minút

 Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 6. – 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že:

-       za priemer 1,00 – 100 bodov

-       za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

V prípade rovnakých výsledkov rozhodne vyššia úspešnosť žiakov v Testovaní 9–2019.

 

Bez PS bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ, dosiahol v každom predmete testovania samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

 

 

Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2019/2020 v odboroch:

 

6489 H   hostinský                                10 žiakov

6456 H kaderník                                    9 žiakov

2964 H  cukrár                                       9 žiakov

 

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. – 9. ročníku ZŠ. V prípade rovnakých výsledkov o prijatí rozhodnú výsledky

dosiahnuté v Testovaní 9–2019.

 

 

Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

2982 F           potravinárska výroba               30 žiakov

 Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa 29. 1. 2019.

 

                                                                   Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                  riaditeľ

PS 2019–2020 – verzia PDF

 

výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020:

Výsledky prijímacích skúšok 1. a 2. termín


Výsledky prijímacej skúšky – 1.termín (13.mája 2019) pre šk. rok 2019/2020


cukrár výsledková listina

hostinský

kaderník

potravinárska výroba 
Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)