Erasmusplus 2019–2020 

Náš projekt bol v decembri schválený  z rezervného zoznamu v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Erasmus+, pripravujeme sa do Vroclavy.

Erasmusplus   2018/2019  Vroclav

Študenti  našej školy  sa na prelome októbra a novembra 2018 zúčastnili zahraničnej mobility vo Vroclave v rámci  projektu   ERASMUS +.  Tento program podporuje zvýšenie vedomostí, zručností a  mobilitu žiakov v odbornom vzdelávaní.

Projekt sme vypracovali v spolupráci s agentúrou Luminosus z Veľkých Kapušian. Partnerskou organizáciou vo Vroclave  bola agentúra AVIVA.  Spolupráca s touto agentúrou bola na vysokej úrovni. Pracovníci agentúry boli veľmi milí a ústretoví a snažili sa, aby sa študenti v Poľsku a na pracoviskách cítili príjemne. Projektu sa zúčastnilo 6 grafikov, 4 kuchári, 4 hostinskí a 2 kozmetičky. Študenti odborov kuchár, hostinský pracovali v rôznych reštauračných zariadeniach vo Vroclave, dvaja študenti boli zaradení do päťhviezdičkového hotela, kozmetičky v kozmetickom salóne a propagační grafici v rôznych firmách svojho zamerania. Žiaci dostali za svoju prácu hodnotenia od zamestnávateľov, ktoré boli pozitívne a tiež certifikát – Europass Mobility, platný v celej EÚ.  Cieľom projektu bolo nielen zvýšenie vedomostí a zručností v odbornom vzdelávaní, ale aj lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, väčšia samostatnosť a odvaha podnikať vo svojich odboroch a zlepšenie zručností v cudzích jazykoch.

 

Žiaci pracovali každý pracovný deň nie ako v škole na praxi, ale ako riadni zamestnanci daných podnikov. Vyskúšali si ako to funguje v reálnom pracovnom procese. Kuchári a hostinskí pracovali podľa rozpisu, ktorý dostali vo svojej pridelenej reštaurácii. Niektorí vstávali o šiestej, aby mohli o siedmej začať s podávaním raňajok . Ďalší kuchári vykonávali prípravné práce v kuchyni. Grafici sa venovali  kreatívnej činnosti podľa zadania zamestnávateľa. Kozmetičky pomáhali pri upratovaní a dezinfekcii pracoviska, vykonávali bežné kozmetické úkony.

 Agentúra zorganizovala dva spoločné víkendové výlety so sprievodcom a jednu návštevu múzea v priebehu prvého týždňa pobytu. Žiaci navštívili múzeum Raslavická panoráma, kde sa dozvedeli niečo z histórie Poľska. Počas prvého víkendového výletu sme videli najznámejšie pamiatky Vroclavu a od sprievodcu sme sa dozvedeli mnoho informácií o minulosti a súčasnosti mesta. Študentom sa páčila aj prehliadka Vroclavskej univerzity. Okrem toho sme navštívili The Centenial Hall, pri ktorej sa nachádzajú aj Japonské záhrady, ktoré sa študentom nesmierne páčili.  Na druhom výlete sme navštívili  Sky Tower, ktorá je najvyššou budovou v meste a slúži ako vyhliadková veža.

 

Pobyt mal svoje pozitíva aj negatíva. V prvom rade si žiaci museli zvyknúť na odlúčenie od domova, na nové prostredie, na pracovnú dobu, zodpovednosť, samostatnosť a na iný režim ako boli zvyknutí. Tieto prekážky postupne zdolali a právom sú na seba hrdí, že to zvládli. Veľkým prínosom bolo stmelenie kolektívu, spoznávanie ľudí a novej kultúry.

 

uverejnené články: http://sosvt.sk/…roclav-2018/

 videoprezentácia:

 

 

 

 

Erasmus 2016/2017    

V dňoch 12.2. až 6.3. 2017 realizovala naša škola projekt  zahraničnej praxe žiakov v rámci programu EU ERASMUS+ v Budapešti.  Tento program podporuje zvýšenie vedomostí, zručností a  mobilitu žiakov v odbornom vzdelávaní. Samotný názov programu nie je náhodný, je pomenovaný podľa holandského filológa a filozofa Erasma Rotterdamského, ktorý precestoval veľa európskych krajín pri získavaní svojich vedomostí.

 

Cieľom tohto projektu bolo umožniť žiakom vycestovať do zahraničia, vyskúšať si svoje odborné vedomosti, precvičiť svoje komunikačné schopnosti  v cudzom jazyku. Pre mnohých žiakov to bola prvá skúsenosť  ísť niekam sám bez rodičov, čím sa zvýšila ich zodpovednosť za seba. Na pobyt budú mať spomienky na celý život. Odborná zahraničná stáž im  pomôže pri hľadaní zamestnania.  Po návrate žiaci sprostredkovali svoje zážitky spolužiakom – rozhovorom, besedami, na stránkach školského časopisu, prostredníctvom sociálnych sieti.

Výber študentov sa uskutočnil v spolupráci triedny učiteľ- majster odbornej výchovy – učiteľ odborných predmetov – koordinátor. Zmluvy – Luminosus v spolupráci s CEBA 1. Po výbere účastníkov mobility sa najskôr uskutočnilo prípravné stretnutie vedenia školy, rodičov a žiakov, kde boli oboznámení s obsahom projektu (vtedy ešte nebol dohodnutý termín stáže). Vyučujúci anglického jazyka priebežne robili jazykovú prípravu žiakov – zopakovali základné komunikačné zručnosti a doplnili odbornú terminológiu žiakov. Koordinátor projektu spolupracoval  s f. Luminosus a so žiakmi priebežne pri zabezpečovaní potrebných dokladov. Ďalšie stretnutie vedenia školy, rodičov a žiakov sa uskutočnilo týždeň pred plánovaným odchodom spolu so zástupcami Luminosus, ktorí konkrétne spresnili podmienky dopravy, pobytu a preskúšali komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku.

Sprevádzajúce osoby pravidelne kontrolovali žiakov na pracoviskách,  informovali sa o ich pracovných výsledkoch, prípadne problémoch. Žiaci si viedli pracovný denník. Aktivity boli organizované v spolupráci s agentúrou CEBA1, ktorá zabezpečila ubytovanie a pracoviská. So zapojenými organizáciami sme komunikovali prostredníctvom mailov, telefonicky, ale aj osobnými stretnutiami. Spolupráca bola dobrá a žiadne vážnejšie problémy v komunikácii sa nevyskytli. Všetky aktivity, ktoré boli plánované v prihláške sme úspešne zrealizovali.

Účastníci boli spokojní, projekt sa im páčil, na pracoviskách získali nové poznatky a skúsenosti, Budapešť na im veľmi zapôsobila a určite sa tam chcú vrátiť. Žiakom sa zvýšilo sebavedomie tým, že boli odkázaní sami na seba a dokázali sa orientovať vo veľkomeste. Najväčším problémom bola jazyková bariéra a taktiež fakt, že nie na všetkých pracoviskách bolo možné komunikovať v anglickom jazyku.

Študenti odboru kozmetik pracovali v salóne, ktorý má podobné vybavenie ako školský, vyskúšali si však prácu s novou bio-kozmetikou, s ktorou predtým nepracovali a tiež mohli pozorovať organizáciu práce v kozmetickom salóne.

Študenti odborov kuchár a čašník pracovali vo veľkom štvorhviezdičkovom hoteli, vyskúšali si prácu vo veľkej kuchyni, orientovali sa hlavne prípravu raňajok.  Čašníci zabezpečovali prestieranie stolov a podávanie raňajok, čo bolo pre nich nové a zaujímavé, pretože z odbornej praxe podávanie raňajok prakticky nepoznali.

Študenti odboru propagačná grafika pracovali na rôznych pracoviskách, kde sa venovali príprave propagačných materiálov, úprave bulletinu pre turistov, fotili módnu kolekciu. V podstate si vyskúšali aplikáciu teoretických vedomostí v praxi.

Partnerskou organizáciou v Budapešti bola agentúra 1 CEBA. Projektu sa zúčastnilo 6 grafikov, 4 kuchári, 4 čašníci a 2 kozmetičky. Študenti odborov kuchár, čašník pracovali v sieti štvorhviezdičkových hotelov Danubius , kozmetičky v súkromnom kozmetickom salóne Bártfay szépségszalon a propagační grafici v rôznych firmách svojho zamerania. Žiaci dostali za svoju prácu hodnotenia od zamestnávateľov, ktoré boli pozitívne a tiež certifikát – Europass Mobility, platný v celej EÚ. 

Po návrate sme uskutočnili stretnutia s účastníkmi projektu, kde sa vyjadrili k priebehu a výsledkom formou dialógu. Za každý odbor napísali svoje hodnotenie, čo  im priniesol projekt a ako svoje poznatky aplikujú v praxi. Žiaci na odbornej praxi odovzdali svoje skúsenosti spolužiakom.

Veríme, že naši žiaci po absolvovaní pracovnej stáže v zahraničí, si ľahšie nájdu zamestnanie v renomovaných firmách, keďže nadobudli prax v zahraničí. Zároveň zverejnené výsledky projektu pritiahnu záujem žiakov o našu školu. Taktiež mali žiaci možnosť rozvíjať svoje jazykové zručnosti.

Po skončení projektu sme výsledky projektu zverejnili na internetovej stránke našej školy, kde sa s projektom a  jeho výsledkami oboznámili študenti našej školy a zároveň všetci, ktorí navštívia stránku našej školy.  Okrem toho, sme pripravili špeciálne číslo školského časopisu, ktoré sa celé venuje realizácii projektu a pobytu našich žiakov a pracovnej stáži, ktorú žiaci absolvovali v Budapešti.

Žiaci urobili besedy so spolužiakmi vo svojich triedach a zdieľali svoje dojmy a postrehy z projektu už počas svojho pobytu v Budapešti prostredníctvom sociálnych sietí. Po návrate študenti spolu so sprevádzajúcimi  pedagógmi zostavili špeciálne číslo školského časopisu Dubkáčik, uverejnili článok v regionálnej tlači, ako aj na stránke školy, kde sa podelili o svoje skúsenosti.

 

uverejnené články:   http://sosvt.sk/…dapest-2017/

špeciálne číslo študentského občasníka: Erasmus špeciál 2017

 

 

 

 

 

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)