Študijný odbor 8297 M  fotografický dizajn piktogramy-07 

Absolvent študijného odboru 8297 M  fotografický dizajn počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti fotografovania, kresby, maľby, dejín umenia a dizajnu. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, alebo pracovať ako samostatný tvorivý pracovník vo fotografických médiách,  v oblasti reklamy, v reklamných agentúrach,  v oblasti knižnej a propagačnej produkcie, alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

1. Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 8297 M  fotografický dizajn

 Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia: 4 roky

 Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, preukázanie talentu na talentovej skúške

 Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

 Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

 Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

 Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy, alebo v tíme v grafických štúdiách, v ateliéri a štúdiách priemyselného dizajnu, reklamných agentúrach,  v oblasti knižnej a propagačnej produkcie, vo fotografických médiách; alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 2. Profil absolventa


Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý ovláda prácu s klasickou a digitálnou fotografiou,  vlastnosti a spracovanie klasických fotografických materiálov a pracovný proces pri  práci s digitálnou fotografiou. Vie kresliť, vytvárať asociácie, aplikovať nové poznatky v odbore, používať výrazové prostriedky, rutinne ovláda počítačové programy, pripraviť podklady na finálnu výrobu.  Vie navrhnúť, graficky stvárniť a vypracovať finálny návrh podkladov pre tlač, ilustráciu alebo úžitkovú grafiku s použitím fotografie. Vie  použiť a uplatnenia písma s fotografiou.  Ovláda základy videotvorby a spracovania videozáznamu v počítači, princípy ovládania strihacieho a animačného programu, fotografickú a audiovizuálnu techniku. Absolvent vie uplatniť technologické poznatky v klasickom tvorivom procese a realizácii zákaziek.

Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám praxe v oblasti dizajnu, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah na jednej strane poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, video, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečnom výtvarnom produkte.

Veľký dôraz sa kladie na zabezpečenie nadväznosti obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov. Súčasťou praktických cvičení je aj odborná prax počas štúdia v trvaní 10 pracovných dní. Po úspešnom absolvovaní odboru dizajn je žiak pripravený na ďalšie špecializačné a vysokoškolské štúdium.

Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho odborného a iného sebavzdelávania je schopnosť učiť sa a chápať vzdelávanie ako celoživotný proces. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

 3 .Učebný plán: Učebný plán fotografický dizajn

 4. propagačné video

 

 

 

 

 

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)