Učebný odbor 6489  H hostinský  piktogramy-19


Absolvent učebného odboru 6489  H hostinský počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Absolvent po troch rokoch prípravy môže pracovať ako kuchár alebo čašník. v zariadeniach spoločného stravovania a v ubytovacích zariadeniach.

 Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 6489 H hostinský

 Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

 Dĺžka štúdia: 3 roky

 Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

 Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

 Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  stredné odborné vzdelanie

 Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je  kvalifikovaný a spĺňa podmienky na  výkon činností v oblasti spoločného stravovania a ubytovacích služieb, môže pracovať ako hostinský, kuchár alebo čašník.

 Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné stravovanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5

 

 2. Profil absolventa

Absolvent trojročného učebného odboru 6489 H hostinský po ukončení štúdia samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitostí.

Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Ovláda inventár výrobného strediska a jeho použitie. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy na prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.). Pripravuje samostatne jedlá podľa predpísaných receptúr.

Praktická príprava prebieha vo všetkých ročníkoch v školských odborných učebniach, školskom zariadení OÁZA, ktoré slúži aj ku komerčným účelom a školskej jedálni, v 2. a 3. ročníku aj na prevádzkach v meste Vranov nad Topľou a blízkom okolí, vždy podľa momentálnej potreby či ponuky podnikateľskej sféry. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách organizovaných v zariadení Oáza pri komerčných objednávkach Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom majstra odbornej výchovy.

Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

 

Učebný plán: Učebný plán hostinský DUAL 2019–20
Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)